Andelsboligforeningen TJØRNEN

 
Foreningen
 • Nyheder
 • Bestyrelsen
 • Vedligholdelse
 • Historie
 • Venteliste
 • Her bor vi (bykort)

 • Dokumenter
 • Generalforsamling
 • Bestyrelsesmøder
 • Fællestjørnen
 • Vedtægter
 • Husorden
 • Regnskab
 • Budget
 • Energimærkning

 • Kontakt
 • Bestyrelsen
 • Varmemester
 • Administrator

 • Forside
  Vedtægter

  Mozartsvej 18, 2450 København SV

  VEDTÆGTER

  § 1
  Navn og hjemsted
  Stk. 1
  Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tjørnen.   Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

  § 2
  Formål
  Stk. 1
  Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 299 af Kongens Enghave, beliggende Mozartsvej 18-20 og Straussvej 19-29.

  § 3
  Medlemmer
  Stk. 1
  Som andelshaver kan, med bestyrelsens godkendelse, optages enhver, der bebor, eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.

  Stk. 2
  Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

  Stk. 3
  Ved "flytte ind i" forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

  Stk. 4
  Ingen andelshaver kan eje mere end én bolig i foreningen, med mindre der er tale om en lejlighedssammenlægning. Dog undtaget tilfældet i §11 stk. 3. Man er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.

  Stk. 5
  Såfremt en udlejet bolig bliver ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der er optaget som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, samt § 13, stk. 2, med mindre boligen skal anvendes som bolig for en ejensdomsfunktionær.
  Sammenlægning af boliger må kun foretages så længe AB. Tjørnen består af mere end 60 andele.

  § 4
  Indskud
  Stk. 1
  Indskud udgør et, til enhver tid af bestyrelsen, fastsat beløb.
  § 5
  Hæftelse
  Stk. 1
  Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen, jfr. dog stk. 2.

  Stk. 2
  For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

  Stk. 3
  En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

  § 6
  Andel
  Stk. 1
  Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen er kompetent til at foretage regulering af andelene, således, at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes lejeværdi.

  Stk. 2
  Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Foreningens administrator kan kræve, at andelshaveren betaler et gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til lovens § 4a. Såfremt foreningen / administrator skal forestå indfrielse af sælgerens lån, kan foreningen / administrator ligeledes betinge sig et gebyr.

  Stk. 3
  Bestyrelsen kan give administrator fuldmagt til på foreningens vegne at afgive erklæring, som anført i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 4a.

  Stk. 4
  For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

  § 7
  Boligaftale
  Stk. 1
  En bolig må udelukkende benyttes til beboelse, og ikke til erhverv i nogen form.

  § 8
  Boligafgift
  Stk. 1
  Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshaverne af generalforsamlingen.

  Stk. 2
  Boligafgiftens størrelse for de enkelte boliger fastsættes efter disses areal.

  § 9
  Vedligeholdelse
  Stk. 1
  En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger, og bortset fra udskiftning af hoveddøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f. eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

  Stk. 2
  En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til boligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom pulterrum, kælderrum, altaner og lignende. For så vidt angår rum og områder i bygninger, omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af sådanne områder.

  Stk. 3
  Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse af bygninger, skure samt fælles anlæg.

  Stk. 4
  Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jfr. § 20.

  § 10
  Forandringer
  Stk. 1
  En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. Forandring skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest tre uger, inden den bringes til udførelse. Bestyrelsen skal gøre indsigelse efter stk. 3, hvilket skal ske inden tre uger efter anmeldelsen, og iværksættelse af forandringen skal da udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

  Stk. 2
  Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

  Stk. 3
  Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed eller lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelse desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises.

  § 11
  Fremleje
  Stk. 1
  En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, med mindre han er berettiget dertil efter stk. 2 og stk. 3.

  Stk. 2
  En andelshaver er berettiget til at fremleje eller -låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende, for en begrænset periode på normalt højst 23 måneder. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet.
  Når tilladelse kan gives skal andelshaver og fremlejetager lade foreningens administrator eller advokat udarbejde en fremlejekontrakt, hvori det tydeligt fremgår, at fremlejetiden ikke overskrider de, i stk. 2 nævnte 23 måneder. Desuden skal det fremgå, at andelshaveren bemyndiger bestyrelsen til at ekskludere fremlejetager, dersom vedkommende gør sig skyldig i forhold, som ville føre til eksklution af en andelshaver.

  Stk. 3
  Hvis en andelshaver flytter internt i foreningen, og dennes oprindelige bolig ikke kan sælges til en fra den interne eller eksterne venteliste, kan andelshaveren fremleje sin oprindelige bolig. Dette kan dog kun ske, hvis boligen har været sat aktivt til salg - enten via ejendomsmægler, via opslag på nettet eller lokale opslag og lignende - i mindst 3 måneder. I tilfælde af, at en andelshavers oprindelige bolig bliver fremlejet, kan andelshaveren kun have een stemme ved generalforsamlinger, eller 2, hvis der er tale om en fuldmagt. Andelshaveren oppebærer stadig sine forpligtelser overfor andelsboligforeningen for sin oprindelige bolig, indtil denne bliver solgt til en ny andelshaver. I fremlejeperioden skal boligen fortsat være aktivt til salg. Lejekontrakten skal indeholde bestemmelse om, at der er 3 måneders gensidigt opsigelsesvarsel for parterne - jvnf. lejelovens bestemmelser.

  Stk. 4
  Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser.

  Bestyrelsen skal til enhver tid i fremlejeperioden kunne komme i kontakt med andelshaveren; enten direkte eller via en kontaktperson, som er bosiddende i Danmark.

  § 12
  Husorden m.v.
  Stk. 1
  Medlemmerne er underkastet foreningens love, således som disse er nu eller senere på lovlig måde måtte blive ændret.

  Stk. 2
  Medlemmerne er endvidere underkastet den til enhver tid af bestyrelsen fastsatte husorden.

  Stk. 3
  Føler en andelshaver sig forurettet, kan andelshaveren indsende skriftlig klage til bestyrelsen, som da ved første møde skal drøfte denne. Finder boligejeren ikke den afgørelse, bestyrelsen har truffet, fyldestgørende, kan andelshaveren kræve sin sag behandlet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

  Stk. 4
  Husdyr af enhver art må kun holdes med bestyrelsens samtykke. Giftige øgler og slanger samt insekter og arachnider må under ingen omstændigheder holdes.
  Ved hold af husdyr, hvor lovgivningen kræver registreringsattest og/eller mærkning med microchip, skal bestyrelsen have udleveret kopi af attesten med microchipnummer.
  Alle dyr, der holdes, skal registreres hos bestyrelsen. Undtaget er dog akvariefisk, undulater, kanariefugle og lignende. Der kan kun gives tilladelse til maksimum
  to hunde eller to katte eller én hund og én kat eller lignende pr. andel.

  § 13
  Overdragelse
  Stk. 1
  Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, skal udmeldelse af andelsboligforeningen ske skriftligt med 3 måneders varsel. Meddelelsen skal fremsendes til administrator. Varslet kan nedsættes ved skriftlig aftale. Andelshaveren er herefter berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 13, stk. 2 til en anden, der bebor eller, samtidig med overdragelsen, flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

  Stk. 2
  Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

  A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig inden for AB. Tjørnen, eller til børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst to år før overdragelsen. Dersom overdragelsen sker til forældre eller bedsteforældre, må der de første to år ikke ske overdragelse til andre af den oprindelige andelshavers slægtninge end de personer, som vedkommende selv, i følge bestemmelsen, havde lov at overdrage til.

  B) Den nabo, under- eller overbo, som står øverst på en venteliste til sammenlægning af lejligheder.

  C) Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således, at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres.

  D) Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede én gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers kan slettes.

  E) Andre, der indstilles af den fraflyttede andelshaver.

  § 14
  Pris
  Stk. 1
  Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:

  A) Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.

  B) Værdien af forandringer jfr. § 10, dersom de kan godkendes som forbedringer, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.

  C) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

  D) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg, respektiv prisnedslag, under hensyn hertil.

  Stk. 2
  Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget fastsættes i samråd mellem overdrager og erhverver. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandelen.

  Stk. 3
  Fastsættelsen af prisen for forbedringer kan kun ske, dersom der foreligger dokumentation for forbedringernes pris.

  Stk. 4
  Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne, eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

  § 15
  Fremgangsmåde
  Stk. 1
  Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, samt eventuelt pristillæg eller -nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere, inden aftalens indgåelse, skriftlig gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

  Stk. 2
  Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr.

  Stk. 3
  Overdragelsessummen minus et af bestyrelsen fastsat depositum, til dækning af skjulte fejl og mangler ved fraflytning, skal senest to uger fra overtagelsesdagen udbetales kontant til overdrageren.

  Stk. 4
  Erhverver skal melde eventuelle skjulte fejl og mangler til bestyrelsen senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Efter endt afregning på udbedring af eventuelle skjulte fejl og mangler udbetales restsummen af depositummet til overdrager.

  § 16
  Ubenyttede boliger
  Stk. 1
  Dersom en bolig ikke kan sælges jfr. § 13, hæfter den fraflyttede andelshaver selv for boligafgift, varmebidrag m.v., indtil boligen kan overdrages til trediemand.

  § 17
  Dødsfald
  Stk. 1
  I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemsskab og beboelse af boligen.

  Stk. 2
  Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i nævnte rækkefølge:

  A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.
  B) Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.
  C) Afdødes børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre.
  D) Personer, som af den afdøde overfor bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans død.

  Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

  Stk. 3
  Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder § 14 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15, stk. 3-4 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser overfor foreningen.

  Stk. 4
  Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, gælder samme regler for arvingen som anført i § 16.

  § 18
  Samlivsophævelse
  Stk. 1
  Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemsskab og beboelse af boligen.

  Stk. 2
  Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst de seneste to år før samlivsophævelsen.

  Stk. 3
  Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen, skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 18, stk. 2 finder §§ 13 og 14 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægtefælleskifte finder §§ 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 15, stk. 3-4 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser overfor foreningen.

  § 19
  Opsigelse
  Stk. 1
  En andelshaver kan ikke opsige sit medlemsskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 13-17 om overførelse af andelen.

  § 20
  Eksklusion
  Stk. 1
  I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:

  A) Såfremt en andelshaver, trods påkrav, ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art.
  B) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og, trods påkrav, ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 9.
  C) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.
  D) Såfremt en andelshaver, i forbindelse med overdragelse af andelen, betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.
  E) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

  Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig.

  § 21
  Ledige boliger
  Stk. 1
  I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver gå frem efter reglerne i § 13, stk. 2, B og C. Såfremt ingen kandidater indstilles, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen.

  § 22
  Generalforsamling
  Stk. 1
  Foreningens højeste myndighed er generalforsmalingen.

  Stk. 2
  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
  5. Forslag.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.

  Stk. 3
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 1/4 af andelshaverne, eller administrator forlanger det, med angivelse af dagsorden.

  § 23
  Indkaldelse m.v.
  Stk. 1
  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 21 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling, om nødvendigt, kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

  Stk. 2
  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til nyvalg til bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 3
  Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen, samt til at stille forslag, har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem. Administrator og revisor, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

  Stk. 4
  Hver andel giver én stemme. En bolig, der er sammenlagt af flere andele giver stadig kun én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt.

  § 24
  Flertal
  Stk. 1
  Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2-4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer være repræsenteret.

  Stk. 2
  Forslag om vedtægtsændringer, iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25%, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25% af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

  Stk. 3
  Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer, overfor hvem andelshaverne hæfter personligt.

  Stk. 4
  Forslag om salg af fast ejendom, eller om foreningens opløsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

  § 25
  Dirigent m.v.
  Stk. 1
  Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

  Stk. 2
  Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

  Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede, skal tilstilles andelshaverne snarest efter generalforsamlingens afholdelse.

  § 26
  Bestyrelse
  Stk. 1
  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen, og udføre generalforsamlingens beslutninger.

  § 27
  Bestyrelsesmedlemmer
  Stk. 1
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelser.

  Stk. 2
  Alle bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 3 år af gangen.

  Stk. 3
  Generalforsamlingen vælger desuden for et år af gangen to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

  Stk. 4
  Som bestyrelsesmedlemmer eller -suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller, samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 5
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer uden portefølje.

  Stk. 6
  Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

  § 28
  Inhabilitet og forretningsorden
  Stk. 1
  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

  Stk. 2
  Sekretæren skriver protokollat for bestyrelsesmøder. Protokollatet underskrives af hele bestyrelsen.

  Stk. 3
  I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

  § 29
  Tegningsret

  Stk. 1
  Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

  § 30
  Administration
  Stk. 1
  Til varetagelse af ejendommens økonomiske administration ansætter generalforsamlingen en advokat eller en anden ejendomskyndig person, som ikke bor i ejendommen, og som i samråd med bestyrelsen varetager den økonomiske forvaltning af ejendommen. Ansættelsen sker for et år ad gangen og kan fra begge sider opsiges med 3 måneders varsel fra generalforsamlingens afholdelse.

  Stk. 2
  Det skal fremdeles være administrationens formål, i videst muligt omfang, at tilgodese medlemmernes interesse og fordel.

  § 31
  Regnskab
  Stk. 1
  Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

  Stk. 2
  Regnskabsåret er 1. dec. - 30. nov.

  Stk. 3
  I forbindelse med udarbejdelse af årsbudget, udarbejdes forslag fra administrator til den pris, og eventuelle prisudvikling på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jfr. § 14.

  Stk. 4
  Hvert år kan medtages i resultatopgørelsen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlings-bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.

  § 32
  Revision
  Stk. 1
  Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

  Stk. 2
  Generalforsamlingen vælger desuden for to år ad gangen, blandt andelshaverne, to kritiske revisorer, der skal foretage revision med henblik på bedømmelse af rimeligheden af forvaltningen af midler og afholdelse af udgifter.

  § 33
  Regnskabsomdeling
  Stk. 1
  Det reviderede, underskrevne årsregnskab, samt forslag til drifts- og likviditetsbudget, udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

  § 34
  Opløsning
  Stk. 1
  Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

  Stk. 2
  Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andels størrelse.


  Således vedtaget på foreningens generalforsamling tirsdag, den 22. marts 1994.
  Ændring på ordinær generalforsamling den 22. februar 1999 af § 11 stk. 2, samt ændring på ekstraordinær generalforsamling den 17. marts 1999 af § 13 stk. 2A, og ændring på ekstraordinær generalforsamling den 7. april 1999 af § 3 stk. 4, § 13 stk. 2a, og § 23 stk. 4.
  Ændring på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2000 af § 13 stk. 2A og 2B.
  Ændring på ekstraordinær generalforsamling den 10. marts 2004 af § 13 stk. 2A.
  Tilføjelse på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2005 af § 6 nyt stk. 2 og nyt stk. 3. Forhenværende § 6 stk. 3 rykker ned som stk. 4, samt ændring af § 13 stk. 1, §12 stk. 4 og § 23 stk. 2.
  Ændring på ekstraordinær generalforsamling den 6. juli 2006 af § 3 stk. 5.
  Ændring på ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 2007 af § 27 stk. 1, 2 og 5, samt § 12 stk. 4.
  Ændring på ekstraordinær generalforsamling den 29. oktober 2009 af §11 stk. 3 og 4, samt tilføjelse til § 3 stk. 4.
  Ændring på ekstraordinær generalforsamling d. 23/10-2012 af § 3 stk. 3.
  Ændring på ekstraordinær generalforsamling d. 20/8-2013 af § 27 stk. 5.

  Således attesteret af bestyrelsen for AB Tjørnen, den 20. august 2013.

  Bestyrelsen:

  Carsten Steuer Ian Métral Niels W. O. Andersen
  Johnny O. Christiansen Käte Petersen  AB. Tjørnen
  Mozartsvej 18, Kld.
  2450 København SV
  SE-nr.: 89418119
  mail@ab-tjoernen.dk