Andelsboligforeningen TJØRNEN

 
Foreningen
 • Nyheder
 • Bestyrelsen
 • Vedligholdelse
 • Historie
 • Venteliste
 • Her bor vi (bykort)

 • Dokumenter
 • Generalforsamling
 • Bestyrelsesmøder
 • Fællestjørnen
 • Vedtægter
 • Husorden
 • Regnskab
 • Budget
 • Energimærkning

 • Kontakt
 • Bestyrelsen
 • Varmemester
 • Administrator

 • Forside
  Husorden

  Mozartsvej 18, 2450 København SV

  HUSORDEN

  § 1
  Det er ikke tilladt at køre på motorcykel, på knallert eller i bil i gården. Dog kan færdsel i bil foretages, hvis man har tjenstligt ærinde.
  Der skal udvises størst muligt hensyn ved færdsel på cykel i gården.

  § 2
  Under trapperne, i kældergange, i passager fra fortov til opgange, samt i porten må henstilling af cykler, barnevogne og lignende ikke finde sted.
  Der må heller ikke henstilles barnevogne inden for opgangsdørene.
  Af hensyn til brandfare er det kun tilladt at reparere knallerter og andre benzindrevne maskiner i kældre, hvis tanken er tømt for benzin og godt udluftet.

  § 3
  Affaldsposer, fodtøj og lignende må ikke henstilles på trapperne.
  Alle beboere opfordres til at undgå unødig tilsmudsning af trapper ved færdsel på disse.

  § 4
  Haverne ud for stuelejlighederne skal vedligeholdes af de respektive andelshavere. Dog kan man fritages for denne pligt, dersom der foreligger årsager så som alderdomssvækkelse, sygdom eller lignende.
  Ingen blivende beplantning må være over tre meter høj, eller hænge ud over fortovet.

  § 5
  Det henstilles alvorligt til beboerne at vise størst muligt hensyn til naboer vedrørende støj. Det gælder når man spiller musik eller lignende. Dette gælder også ved ophold på altanerne.
  Brug af boremaskiner eller andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20:00.
  Vaskemaskiner og tørretumblere må ikke benyttes i tidsrummet kl. 22:00 til kl. 06:00.
  Bestyrelsen behandler kun skriftlige klager med behørige underskrifter fra andelshavere.

  § 6
  Luftning af tæpper og lignende ud over altankanten må, af hensyn til underboen, ikke finde sted.

  § 7
  Antennestikdåser, som leverer Yousee’s kabel-tv må ikke fjernes eller afbrydes. De meget gamle antennestikdåser, som ikke længere er virksomme kan fjernes efter behag.

  § 8
  Beboerne skal straks foretage anmeldelse af defekte installationer og ledninger (el, gas, vand, varme), samt ved angreb af skadedyr, til bestyrelsen.

  § 9
  Entrédøre skal males med DYPP Hvidgrå 803, dørkarme skal males med DYPP Metalgrå 220. Andre fabrikater må gerne anvendes, blot farverne svarer til de, på opslagstavlen, angivne. Udvendige vinduesrammer og altandøre må ikke males på den enkelte andelshavers initiativ.

  § 10
  Husdyr må holdes i henhold til vedtægternes § 12 stk. 4. Dyrene må ikke forårsage lugt og/eller støjgener for andre beboere.
  Fodring af katte og fugle fra vinduer og altaner, samt i haverne er ikke tilladt. (Foderet tiltrækker også rotter.)

  § 11
  Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til brug for husførelse, skal installeres håndværksmæssigt korrekt, og myndighedernes godkendelse skal foreligge, hvor dette kræves.

  § 12
  I kælderrum, hvor der findes el-installation, som trækker strøm fra kældergangene, er det ikke tilladt at opstille konstant forbrugende apparater, så som frysere og køleskabe; ej heller stærkt forbrugende apparater så som vaskemaskiner og tørretumblere, med mindre indehaveren tager foranstaltninger til, at det er vedkommende selv, der betaler el-forbruget.

  § 13
  Gulvafslibning (gulvafhøvling) må ikke foretages uden bestyrelsens tilladelse. Flere steder er gulvbrædderne gennem årene blevet så tynde, at de begynder at flække langs not og feder, hvis de slibes mere. Bestyrelsen kommer og måler om afstanden fra gulvbræddernes overside ned til not og feder er tilstrækkelig stor. (For at slibetilladelse kan opnås skal afstanden være mindst 8 mm.)

  § 14
  Afløb på altangulve, hvor disse findes, skal til enhver tid holdes fri for blade og lignende.

  § 15
  Hvis ændringer i lejlighederne påvirker andre beboere, er det ikke tilladt selv at tilkalde håndværkere. Dette gælder f.eks. ved lukning for vandet eller afbrydelse af elektriciteten eller lignende. Arbejder af den slags skal altid gå gennem viceværten eller bestyrelsen, fordi de øvrige beboere skal varsles i god tid.


  Denne husorden erstatter pr. dags dato den gamle husorden fra 11/8 - 2012.


  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen

  Carsten Steuer Niels W. O. Andersen Käte Petersen
  Johnny O. Christiansen Ian Métral  AB. Tjørnen
  Mozartsvej 18, Kld.
  2450 København SV
  SE-nr.: 89418119
  mail@ab-tjoernen.dk